Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) & Sociale VAPZ

DVV biedt u met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) de mogelijkheid om op eigen initiatief een aanvullend pensioen op te bouwen, op een fiscaal zeer interessante manier.

Waarom een VAPZ afsluiten?
Om uw levensstandaard te behouden als u met pensioen gaat. Het wettelijke pensioen volstaat immers niet. Voor zelfstandigen is dat zeker het geval. Daarom heeft de overheid met de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), die in werking trad op 1 januari 2004, de pensioenopbouw herzien en gedemocratiseerd.

Hoeveel brengt een VAPZ op?
De gegarandeerde rentevoet bedraagt momenteel 2,5%, dit kan eventueel nog verhoogd worden met een winstdeelname1.

Hoeveel kan ik sparen?

Minimumstorting per jaar 100€ (VAPZ), 111,11€ (sociale VAPZ)
Maximumpercentage van netto belastbaar beroepsinkomen 8,17% (VAPZ), 9,40% (sociale VAPZ)

Absoluut maximum (inkomstenjaar 2013) 3.017,73€ (VAPZ), 3.472,05€ (sociale VAPZ)

De maximumbedragen voor een sociaal VAPZ liggen hoger dan voor het gewone VAPZ omdat 10% van de gestorte premies wordt gebruikt voor het luik solidariteit.

Wie kan een VAPZ afsluiten?

  • De zelfstandige in hoofdberoep
  • De meewerkende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner met maxi-statuut, dit wil zeggen dat de partner aan de meewerkende echtgeno(o)t(e) een bezoldiging toekent die fiscaal wordt gezien als een eigen beroepsinkomen.
  • Zelfstandige in bijberoep (vanaf een geherwaardeerd netto belastbaar inkomen van 12.830,63€ voor inkomstenjaar 2013)

 

Voorwaarde: in orde zijn met de sociale bijdragen

2 types: gewoon VAPZ en sociaal VAPZ

  • Het gewone VAPZ: zorgt voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen
  • Het sociale VAPZ: bevat naast de klassieke pensioenvoordelen en/of voordelen bij overlijden, nog een sociaal luik, het luik solidariteit:
  1. Zorgt ervoor dat bij volledige arbeidsongeschiktheid van meer dan 180 dagen de bijdragen doorbetaald blijven.
  2. Daarbovenop krijgt u een vervangingsinkomen uitgekeerd dat gelijk is aan de som van de pensioenstortingen van de drie voorafgaande kalenderjaren.