Privacy charter

privacy charter

Privacy verklaring Vypco Consult BV

Vypco Consult BV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument  lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van de makelaar op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als kredietmakelaar en verbonden verzekeringsagent DVV vervullen we een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we  zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van  de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekerings- en kredietmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.                                                                    

Verantwoordelijke voor de verwerking?

Hieronder leest u hoe Vypco Consult BV, met maatschappelijke zetel te Provincieweg 74 bus 9 te 9552 Borsbeke (Herzele) met ondernemingsnummer BE0459.657.660 uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beveiligt. Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is niet enkel een wettelijke verplichting, maar hoort ook bij een degelijke bedrijfsvoering. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Vypco Consult BV verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van klanten in functie van het leveren, ondersteunen en promotie van goederen en diensten, communicatie en om fiscaal technische redenen.

Vypco Consult BV verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de klant te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Wanneer worden de persoonlijke gegevens verwerkt?

Vypco Consult BV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekerings- of kredietovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekerings- of kredietovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekerings- of kredietovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekerings- of kredietovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren of kunt u ook terecht op onze website.

Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren en ondersteunen diensten.

Vypco Consult BV verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact ons meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw behoeften omtrent verzekeringen en/of kredieten in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (bv. in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bv. bij kredieten) en medische gegevens (bv. bij gezondheidsverzekeringen).

Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering en/of het krediet waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden, zoals:

Voor onze klanten verwerken en beheren wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die we met u hebben met name het adviseren, de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekerings-en kredietcontracten. Het verbeteren van onze diensten. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten.

Om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn zoals bv. assurMiFID-verplichtingen, fiscale verplichtingen en het verwerken van gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen worden soms ook verwerkt in het kader van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie zoals bv. het aanbieden van producten of diensten die het nauwst aansluiten bij uw behoeften. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en administratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de diensten op deze website.

Met wie kunnen we uw gegevens gedeeld worden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekerings- en kredietmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking en dit binnen de Europese Economische Ruimte. Deze technologieën en - maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

Recht op inzage: u hebt altijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om alle verzamelde persoonlijke gegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonlijke gegevens, geschatte bewaartermijn) na te kijken.

Recht op rectificatie: kloppen uw gegevens niet? Of zijn ze veranderd? U hebt altijd de mogelijkheid om deze te corrigeren.

Recht om te wissen (“recht om te worden vergeten”): Wilt u niet meer dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan hebt u het rechte om deze te laten verwijderen. Dan kan u altijd contact opnemen met ons om te vragen dat uw persoonlijke gegevens gewist worden. Let op: sommige gegevens zijn we wettelijk verplicht te bewaren en deze kunnen dus niet gewist worden (bijvoorbeeld voor facturen).

Recht van verzet: als u niet langer op de hoogte wil worden gesteld van updates of direct marketing mails wil ontvangen, hebt u het recht om dit te doen. Dit kan via een verzoek te mailen naar ons. Hou er rekening mee dat u, net zoals bij het recht om te wissen, soms niet gerechtigd kunt zijn om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons bedrijf en de betrokkene of het bedrijf van de betrokkene (bijvoorbeeld voor facturering van de betrokkene).

Recht op beperking van verwerking: Dit houdt in dat we het gebruik van uw persoonsgegevens moeten stoppen wanneer u dit verzoekt, hoewel de gegevens wel bewaard mogen blijven.

Recht op gegevensoverdracht: Dit geeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare vorm te verkrijgen en deze zonder hinder over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit , Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 30 januari 2021.  

In de kijker

Nuttige links