Gezin

Gezinsverzekeringen: overzicht

Uw gezin financieel beschermen bij een schadegeval, ongeval, ziekte of overlijden. 

  • Financiële bescherming bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Uw gezin financieel beschermen bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, ongeval, ... 

  • Financiële bescherming bij overlijden

Zorgen dat uw gezin financieel het hoofd boven water kan houden als u iets zou overkomen. 

  • Familiale verzekering

Brengt u of iemand van uw gezin schade toe aan iemand anders, aan een zogenaamde "derde"? Dan vergoedt de familiale verzekering die "derden" in uw plaats. 

  • Rechtsbijstand

Een burenruzie die escaleert, een schadevergoeding waar u recht op hebt maar de tegenpartij weigert te betalen, ... Een verzekering Rechtsbijstand verdedigt uw belangen, desnoods tot voor de rechtbank.

In de kijker

Nuttige links